Ga naar de inhoud

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter beginnend, in de navolgende betekenis gebruikt:

 • Algemene Voorwaarden: het onderhavige document, alsook alle daarvan deel uitmakende bepalingen.
 • Auto: personen– of bedrijfsauto met, indien overeengekomen, aanhanger, dakkoffer, fietsdrager, imperiaal of andere uitrusting.
 • Bestuur: het bestuur van vereniging VGA conform de bepalingen van de statuten van de Vereniging.
 • Leenovereenkomst: een tussen een Eigenaar en Lener tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot het tijdelijke maar niet eenmalige gebruik tegen (kilometer)vergoeding door Lener van een door Eigenaar aangeboden Voertuig.
 • Eigenaar: een Lid van de Vereniging dat haar/zijn Voertuig tegen vergoeding te leen aanbiedt aan een ander Lid.
 • Lener: een Lid dat een Voertuig te leen heeft van een Eigenaar.
 • Lid: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich als Lid op de Website van de VGA heeft aangemeld en vermeld staat op de ledenlijst van de VGA, zoals deze in beheer is bij de Secretaris van het Bestuur.
 • Vereniging: de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik (VGA), gevestigd te ‘s-Gravenhage, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37112309.
 • Vergoeding: de vergoeding die Lener aan Eigenaar is verschuldigd op grond van het lenen van een Voertuig.
 • Voertuig: elk soort vervoermiddel, met of zonder motoraandrijving, zoals een Auto of een Fiets, Bakfiets, Rijwiel met hulpmotor, Scooter, dat onderwerp is van een Leenovereenkomst dan wel in het kader van een mogelijk te sluiten Leenovereenkomst wordt aangeboden door een Eigenaar.
 • Website: de website van Vereniging VGA: deelauto.nl.

Artikel 2. Over de VGA

 1. De Vereniging voor Gedeeld Autogebruik (VGA) biedt onder de handelsnaam “VGA” faciliteiten die het onderlinge, niet-eenmalige autodelen vergemakkelijken, zoals een verzekering en ondersteuning bij het aanvragen van een parkeervergunning, geschikt voor delen met meerdere huishoudens. De vereniging registreert NAW- gegevens van haar leden waarmee deze kenbaar zijn als “geregistreerde autodelers”.
 2. De VGA spant zich in het kader van de exploitatie van haar Website en tot stand gekomen Leenovereenkomsten, in aanvulling op het bepaalde in lid 1, in om de volgende diensten te leveren:

  a. De VGA verzorgt voorlichting en promotie van het onderling lenen van Voertuigen.
  b. De VGA behartigt het belang van het onderlinge autodelen (lenen) De VGA bepleit bij overheid, politiek en verzekeraars het belang van het
  totstandkomen en handhaven van specifieke verzekeringen voor deelauto’s.
  c. De VGA biedt haar leden hulpmiddelen voor het praktisch uitvoeren van onderlinge autodeel/leen-overeenkomsten zoals modelcontracten.

  N.B. VGA is géén partij bij Leenovereenkomsten tussen Eigenaar en Lener en garandeert niet dat Eigenaar en Lener daadwerkelijk, juist en volledig uitvoering geven aan Leenovereenkomsten.

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Website en van (andere) diensten door Leden en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen de VGA en haar Leden.
 2. De natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikt maakt van de Website van de VGA, en in het bijzonder degene die zich aanmeldt als Lid, aanvaardt daarmee de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
 3. Van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken met voorafgaande schriftelijke instemming van de VGA. In dat geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 4. Alle rechten en afspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van VGA zijn vastgelegd en bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door VGA ingeschakelde tussenpersonen, en andere derden, waaronder mede begrepen Leden.
 5. De VGA heeft te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing zodra deze op de Website zijn gepubliceerd, met dien verstande dat de gewijzigde voorwaarden niet van toepassing zijn op overeenkomsten welke vóór de publicatie van de gewijzigde voorwaarden tot stand zijn gekomen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zal de VGA deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK); leidend bij de vraag welke versie op welke datum van kracht is, is de datum van publicatie op de Website van de VGA. Deze is ook steeds vermeld op de bij de KvK gedeponeerde versie.

Artikel 4. Eigenaar, Lener en Lid

 1. Een natuurlijk persoon of rechtspersoon kan zich via de Website aanmelden als Lid van de VGA. De rechten en plichten van een Lid zijn vastgelegd in de Statuten en in het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging.
 2. Voor de toelating als geregistreerd Lid van de VGA dient de aanvrager tenminste te voldoen aan de volgende eisen. Hij/zij:

  a. heeft minimaal de leeftijd van achttien (18) jaar bereikt;
  b. heeft een woonadres in Nederland;
  c. beschikt over een betaalrekening bij een bank in Nederland;
  d. is in ieder geval per e-mail bereikbaar;
  e. stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) beschikbaar als de VGA hierom vraagt;
  f. is in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs.
 3. Alvorens men Voertuigen aan andere Leden van de VGA kan aanbieden en of van hen kan lenen en aldus als Lid actief wordt, controleert de VGA een selectie van de persoonsgegevens van een aanvrager.De VGA legt naar aanleiding van die controle geen andere informatie vast dan de uitkomst daarvan, bestaande uit het advies aan het bestuur om de aanvrager al dan niet als geregistreerd Lid toe te laten.
 4. Het Lid is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij aan VGA en aan Eigenaar dan wel Lener verstrekt.
 5. VGA is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen:
  • een aanvrager als geregistreerd Lid te weigeren of aanvullende eisen te stellen aan toekenning van de status van geregistreerd Lid;
  • bij het met voeten treden van afspraken, een Lid de rechten voortvloeiend uit haar/zijn geregistreerde Lidmaatschap voor bepaalde tijd te ontzeggen of als Lid te royeren;
 6. De gegevens die het Lid tijdens het registratieproces op de Website verstrekt zullen worden opgeslagen in een beveiligde database en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.
 7. Een Lid is jaarlijks contributie aan VGA verschuldigd.
 8. Een Lid kan haar/zijn Lidmaatschap opzeggen via de Website, per e-mail of schriftelijk per brief. Deze Algemene Voorwaarden blijven van toepassing op gedragingen die vóór de beëindiging van het Lidmaatschap door het Lid zijn gedaan.

Artikel 5. Aanbod, Reservering en Boeking

 1. Eigenaar en lener(s) maken een afspraak over het lenen tegen niet meer dan kostendekkende Vergoeding van een Voertuig en reserveren het Voertuig voor een onderling af te spreken periode. Een dergelijke afspraak wordt beschouwd als een Leenovereenkomst die desgewenst ook schriftelijk vastgelegd kan worden aan de hand van een Voorbeeld Overeenkomst die de VGA via de Website ter beschikking stelt. Op geen enkele wijze is de VGA hierbij partij of bemiddelaar.
 2. Een Lid dat een Voertuig wil reserveren dient in het bezit te zijn van een in Nederland geldig rijbewijs indien dat voor het gebruik van dat Voertuig is vereist.
 3. De Leenovereenkomst komt tot stand indien en zodra de reservering van de Lener door of namens de Eigenaar uitdrukkelijk is aanvaard. Indien Eigenaar en Lener als onderdeel van Leenovereenkomst gebruik van het Voertuig overeenkomen dat afwijkt van het vermelde in de Voorbeeldovereenkomst op de Website, dan vermelden Eigenaar en Lener dat nadrukkelijk in de Overeenkomst die zij sluiten en plaatsen daarbij ieder hun paraaf. Op geen enkele wijze kan de VGA deze afwijking worden tegengeworpen, danwel de VGA verantwoordelijk worden gesteld voor een afwijking van de Voorbeeld Overeenkomst of voor de gevolgen daarvan.
 4. Eigenaar is er verantwoordelijk voor dat het Voertuig afdoende (aanvullend) verzekerd is tegen schade voor de duur dat het Voertuig ter beschikking van Lener staat.

Artikel 6. Leenovereenkomst

 1. Een Leenovereenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarden, voorschriften en beperkingen zoals vermeld in deze Algemene Voorwaarden.
 2. De Leenovereenkomst komt tot stand tussen de Eigenaar en de Lener; de VGA is niet betrokken bij het tot stand komen van de Leenovereenkomst,
 3. De Lener is de Eigenaar een onderling overeengekomen niet meer dan kostendekkende Vergoeding verschuldigd voor het gebruik van het Voertuig,
 4. De Eigenaar en de Lener zullen zorgvuldig en nauwgezet uitvoering geven aan de Leenovereenkomst,
 5. De Eigenaar is verplicht het Voertuig voor de duur van de Leenovereenkomst ter beschikking van de Lener te stellen en vergt daarvoor géén borg, de lener is immers altijd lid van de VGA en is verplicht zorg te dragen voor voldoende verzekering van het voertuig,
 6. De Lener is verplicht zich ten aanzien van het gebruik van het Voertuig te gedragen zoals het een goed lener betaamt (“goed huisvaderschap”),
 7. De Lener is slechts bevoegd tot het gebruik van het Voertuig dat is overeengekomen en is verplicht het Voertuig na het eindigen van de Leenovereenkomst weer ter beschikking van de Eigenaar te stellen in de staat waarin de Lener het Voertuig heeft aanvaard bij aanvang van de Leenovereenkomst.
 8. Lener is verplicht de eventuele schade, vermissing of diefstal terstond ter kennis te brengen van Eigenaar. Indien de schade niet gedekt wordt door de verzekering of de schade is ontstaan door het niet nakomen van artikel 6.6, is de Lener volledig aansprakelijk voor defecten en schade ontstaan aan of toegebracht met het Voertuig.

Artikel 7. Ontbinding van Leenovereenkomsten

 1. Zowel De Eigenaar als De Lener zijn gerechtigd de Leenovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Lener haar/zijn verplichtingen uit de Leenovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, tenzij de tekortkoming de ontbinding met haar gevolgen redelijkerwijs niet rechtvaardigt

Artikel 8. Vergoeding en betaling

 1. Eigenaar en Lener spreken onderling af welke afspraken gelden bij schade die niet door de verzekering gedekt wordt,
 2. De Eigenaar is bevoegd hetgeen de Lener krachtens een Leenovereenkomst of deze Algemene Voorwaarden aan Eigenaar verschuldigd is te vorderen van Lener en nadrukkelijk ook het volgende:
  • boetes voor verkeersovertredingen;
  • schade ontstaan door elke vorm van gebruik ‘die niet overengekomen was’ of gebruik dat niet valt onder ‘goed huisvaderschap’,
 3. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door Lener verschuldigde bedragen, komen voor rekening van Lener.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. De VGA is jegens de Leden op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige tekortkoming in de naleving van een Deelovereenkomst of deze Algemene Voorwaarden jegens elkaar,
 2. De VGA staat op geen enkele wijze in voor de juistheid van de gegevens die door een Lid worden verstrekt, of voor haar/zijn doen of nalaten,
 3. Leden vrijwaren de VGA ter zake van alle aanspraken van derden, onder wie in het bijzonder de Leden zelf, ter zake van het gebruik van de Website, de uitvoering van Leenovereenkomsten, terzake van verstrekte gegevens en het gebruik van de gegevens door Leden,
 4. De VGA is nimmer aansprakelijk voor het niet of niet naar behoren functioneren van de Website,
 5. De aansprakelijkheidsbeperkingen ten behoeve van VGA in deze Algemene voorwaarden bedongen, gelden niet indien de schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van VGA.

Artikel 10. Vertrouwelijkheid

 1. De VGA zegt toe zorgvuldig en conform de privacy-wetgeving te zullen omgaan met de gegevens die aan de Vereniging worden verstrekt,
 2. De VGA verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Leden en vernietigt deze uiterlijk zes maanden na einde lidmaatschap,
 3. De Vereniging zal alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Leden,
 4. De Vereniging behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar ingevolge de Auteurswet toekomen,
 5. Het in de leden 1 tot en met 4 vermelde geldt gelijkelijk voor door de Vereniging ingeschakelde adviseurs of medewerkers.

Artikel 11. Overmacht

 1. Indien de VGA door overmacht in de zin van het nieuw Burgerlijk Wetboek, boek 6 art. 75, blijvend of tijdelijk wordt verhinderd diensten te verrichten, zal onze vereniging de Leden en relaties onverwijld daarvan in kennis stellen. In overleg met dezen zal het bestuur vervolgens naar een oplossing zoeken,
 2. Indien geen oplossing wordt gevonden in een degelijk geval zijn Leden en derden gerechtigd zonder verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de hun toekomende rechten, de van toepassing zijnde overeenkomsten, waaronder het lidmaatschap als ontbonden te beschouwen,
 3. De VGA is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voor een lid door opschorting of annulering als gevolg van voormelde overmacht.

Artikel 12. Strijdige clausules

In het geval dat deze Algemene Voorwaarden en de statuten of reglementen van de VGA onderling tegenstrijdige clausules bevatten, vigeren de statuten en reglementen.

Artikel 13. Klachten, geschillen en toepasselijk recht

 1. Klachten met betrekking tot door VGA geleverde diensten dienen volledig en duidelijk omschreven binnen een redelijke termijn na het ontdekken van de tekortkoming te worden ingediend bij het bestuur van de VGA via e-mail of het contactformulier op de Website. Binnen uiterlijk veertien dagen na ontvangst van de klacht beantwoordt het bestuur deze of laat het de klager weten een langere termijn nodig te hebben voor een zorgvuldige behandeling van de klacht.
 2. Indien een geschil tussen een Lid en VGA niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan het Lid beoordeling van het geschil aanvragen bij de Algemene Ledenvergadering.
 3. Op het gebruik van de Website, de diensten van de VGA en tot stand gekomen Leenovereenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Behoudens voor zover de wet daarvan dwingend afwijkt, worden alle gerechtelijke geschillen waarbij VGA betrokken wordt, bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter. Als bevoegd rechter geldt de rechter van de vestigingsplaats van onze Vereniging, voor zover de wet zulks toelaat.